Sportcentrum Bezděčín

Provozní řád

Každý návštěvník je povinen se před použitím zařízení seznámit s tímto dokumentem a dodržovat veškerá jeho ustanovení !!!
Tento provozní řád upravuje podmínky vstupu a používání zařízení ve sportovním areálu. Dále pak podmínky fungování on- line rezervačního systému Sportcentra MB.

 

 

1) VSTUP DO AREÁLU

a) Vstup do areálu a budov, dále použití parkovacích ploch, je povolen pouze v provozní době Sportcentra a to pouze těm, kteří mají platnou rezervaci v rezervačním systému. V případě parkování mimo ustanovenou dobu, popřípadě bez rezervace bude účtováno parkovné 500,- Kč.

b) Dětem do 10 let je vstup a používání zařízení Sportcentra povoleno pouze a jen v doprovodu osoby starší 18-ti let.

c) Areál nebo jeho část může být v některých časech či dnech vyhrazen pro potřeby klubu TK Sportcentrum. Případně jiným uzavřeným sportovně-společenským akcím, které jsou přístupné pouze pro zvané hosty.

2) ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU

a) Do areálu Sportcentra mají zákaz vstupu všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli chorobou, kterou by mohli ohrožovat zdraví ostatních návštěvníků (infekční, kožní či jim podobná onemocnění, …)

b) Do prostor mají vstup zakázaný osoby pod vlivem alkoholu a drog.

c) Z prostor areálu může být vykázán i bez vrácení zaplacené rezervace každý, kdo i přes napomenutí personálu poruší nebo porušuje ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Sportcentra.

3) V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

a) Kouřit v prostorách areálu, kromě míst k tomu vyhrazených.

b) Brát s sebou na sportoviště ostré předměty či předměty ze skla, které se mohou rozbít a přivodit jiným osobám zranění.

c) Svévolně přemísťovat nábytek, lavičky a jiné zařízení Sportcentra.

4) NÁVŠTĚVNÍCI AREÁLU JSOU DÁLE POVINNI DBÁT TĚCHTO PROVOZNÍCH POKYNŮ A RESPEKTOVAT NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

a) Za cennosti ani jiné věci uložené ve skříňkách, ponechané v šatnách, vozidlech, či kdekoliv jinde v areálu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

b) Návštěvníci areálu jsou povinni se chovat šetrně k zařízení a vybavení sportovišť, šaten či jiných prostor.

c) Každý návštěvník je povinen uhradit veškeré škody jím způsobené na majetku provozovatele.

d) Každý návštěvník je povinen svým chováním dbát o svou bezpečnost. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto vnitřního předpisu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

e) Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců Sportcentra. Tito zaměstnanci jsou osobně odpovědní za provoz a bezpečnost návštěvníků a za dodržování tohoto předpisu.

f) Skříňky jsou poskytovány návštěvníkům zdarma, přičemž pokud chce návštěvník své věci uzamknout, musí použít svůj vlastní visací zámek. Není povoleno nechávat skříňky obsazené po opuštění areálu. Po použití musí zůstat skříňka prázdná a čistá. Za ztrátu či nefunkčnost zámků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost.

5) VSTUP NA SPORTOVIŠTĚ

a) Vstup na sportoviště je povolen pouze a výhradně pro hráče.

b) Vstup je povolen pouze v čisté a vhodné sportovní obuvi, na squashové a badmintonové dvorce pouze se světlými podrážkami, popřípadě s označením „ non marking shoes“. Na tenisové dvorce vcházejte pouze v tenisové obuvi. Není povoleno vcházet na sportoviště ve stejné obuvi, v jaké jste přišli do areálu. K odložení této obuvi slouží šatny.

c) Na sportoviště je povoleno vnášet pouze nealkoholické nápoje a to v plastových obalech – žádné sklo.

d) Respektuje prosím základní hygienické zásady -není povoleno plivat, smrkat či vylučovat jiné tekutiny na sportovní povrch.

e) Na sportoviště vstupujte nejdříve v čase Vaší rezervace. Rezervace sportoviště trvá 55 minut. Sportoviště tedy opouštějte nejdéle 5 minut před ukončením doby, na kterou je Vaše sportoviště rezervováno.
Pokud si chcete rezervaci prodloužit, je nutné informovat recepci předem.
V PŘÍPADĚ, ŽE ZAPOČNETE DALŠÍ HODINU, JE NUTNÉ JI UHRADIT V PLNÉ VÝŠI.

f) Vůči ostatním návštěvníkům na sportovišti se chovejte ohleduplně, pokud přecházíte přes jiné hřiště:

– přecházejte nejkratší možnou cestou (přes kurt)

– vyčkejte, až na dvorci dohrají výměnu, pak teprve vstupujte na dvorec

– pokud je Vás více než jeden, pak vcházejte a odcházejte na dvorce najednou

g) Doprovodu není vstup na sportoviště povolen v žádném případě (případné informace pro trenéra nebo od něj k rodičům, platby trenérovi či jiné úkony provádějte před nebo po odehrání mimo prostory sportoviště.

h) Vstup na sportoviště je možný teprve po zaplacení rezervace. Návštěvníci, kteří tento pokyn nebudou respektovat, budou z areálu vykázáni.

7) UPOZORNĚNÍ

Všechny veřejné prostory (kromě šaten a WC) jsou pod 24 hodinovým kamerovým dohledem. Veškeré pohyby v areálu jsou zaznamenávány v digitální podobě a jsou k dispozici obsluze a vedení Sportcentra po zákonem umožněnou lhůtu.

8) ZÁVĚR

Věříme, že respektování těchto zásad povede k tomu, že Vy i ostatní návštěvníci Sportcentra MB budete mít příjemné sportovní zážitky. Přejeme Vám mnoho sportovních úspěchů. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte obsluhu Sportcentra.

SAPE SPORT s.r.o.
Ivana Pecáková – provozní

REZERVAČNÍ SYSTÉM

a) Pro přehlednou a jednoznačnou rezervaci jednotlivých sportovišť slouží rezervační systém. Tento systém eviduje a rezervuje hodiny jednotlivým návštěvníkům Sportcentra formou internetové elektronické rezervace. V případě, že návštěvník chce rezervaci provést telefonicky, musí obsluze Sportcentra sdělit své jméno, platné telefonní číslo, platnou a funkční e-mailovou adresu. Bez sdělení těchto informací nebude rezervace provedena. Obsluha následně zanese smluvenou rezervaci do rezervačního systému.

b) Ceny sportovišť jsou k dispozici u obsluhy a na internetových stránkách Sportcentra. Ceny jsou pevné bez možnosti smlouvání a obsluhují zákonem stanovenou výši DPH. Na požádání bude návštěvníkovi vydán doklad o zaplacení příslušné rezervace.
Půjčovné raket podléhá zpoplatnění taktéž podle ceníku, který je k dostání u obsluhy. Míče ani jiné sportovní potřeby kromě raket nepůjčujeme, návštěvníci si mohou doplňkový sportovní sortiment zakoupit u obsluhujícího personálu.

c) V případě, že návštěvník z jakéhokoliv důvodu zruší svou rezervaci v rezervačním systému dříve než 24 hodin před začátkem své rezervace, může tak učinit bez jakékoliv sankce.

d) Ceník viz. webové stránky Sportcentra.

e) Zrušení rezervace 0-24 hod. předem není možné v rezervačním systému ani z recepce. V případě, že svou rezervaci nezruší včas, v danou dobu nedorazí a nezaplatí svou rezervaci, bude toto chování tolerováno jednou za letní/zimní sezónu. V případě, že k této situaci dojde podruhé během dané sezóny bude zablokován přístup k rezervačnímu systému do doby, než dojde k zaplacení dlužné rezervace. Následně obsluha přístup do rezervačního systému uvolní.

Připomínáme:

  • obsluha nemá možnost rušit rezervace v rozmezí 0-24 hodin před počátkem rezervace
  • obsluha má právo neumožnit vstup na sportoviště návštěvníkovi, který jde hrát s jiným návštěvníkem, ačkoliv sám má zablokovaný rezervační účet
  • obsluha má právo v systému mazat duplicitní registrace neplatičů a nevpouštět na sportoviště osoby, které zneužívají rezervační systém jakýmkoliv způsobem (např. registrace pod jiným uživatelským jménem)
  • v případě blokace uživatelského účtu se tato blokace vztahuje na všechna sportoviště v celém areálu